ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2559 12:07
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2559 13:52
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 1 พฤศจิกายน 2559 14:23
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 3 พฤศจิกายน 2559 15:06
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 14:37
6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 9:21
7 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:42
8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 17 ธันวาคม 2559 21:11
9 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 3 กุมภาพันธ์ 2560 23:44
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 มีนาคม 2560 16:35
11 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 24 สิงหาคม 2559 11:02
12 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ส่งรายงานแล้ว 31 สิงหาคม 2559 15:09
13 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2559 12:46
14 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2559 14:27
15 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2559 15:14
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2559 23:49
17 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 26 กันยายน 2559 14:13
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2559 15:28
19 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2559 9:02
20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2559 12:55
21 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2559 10:54
22 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 5 ตุลาคม 2559 8:20
23 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 5 ตุลาคม 2559 13:20
24 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 7 ตุลาคม 2559 14:38
25 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ส่งรายงานแล้ว 8 ตุลาคม 2559 20:01
26 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 31 ตุลาคม 2559 16:02
27 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 1 พฤศจิกายน 2559 15:59
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2559 16:43
29 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 2 พฤศจิกายน 2559 18:48
30 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 3 พฤศจิกายน 2559 15:37
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 5 พฤศจิกายน 2559 20:50
32 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 6 พฤศจิกายน 2559 12:55
33 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ส่งรายงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2559 10:45
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 7 พฤศจิกายน 2559 21:48
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ส่งรายงานแล้ว 9 พฤศจิกายน 2559 11:14
36 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 8:42
37 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 13:30
38 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ส่งรายงานแล้ว 11 พฤศจิกายน 2559 16:07
39 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 14 พฤศจิกายน 2559 8:06
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 15 พฤศจิกายน 2559 8:51
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 8:36
42 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 14:14
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 18 พฤศจิกายน 2559 15:46
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 21 พฤศจิกายน 2559 14:05
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ส่งรายงานแล้ว 21 พฤศจิกายน 2559 15:37
46 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 พฤศจิกายน 2559 11:07
47 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 22 พฤศจิกายน 2559 13:47
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 9:26
49 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 14:52
50 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 15:04
51 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 23 พฤศจิกายน 2559 16:42
52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 10:22
53 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 11:25
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 13:28
55 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 14:13
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 14:52
57 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 15:28
58 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 24 พฤศจิกายน 2559 21:34
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 8:42
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 11:03
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 25 พฤศจิกายน 2559 14:47
62 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2559 12:29
63 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 26 พฤศจิกายน 2559 13:55
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 8:20
65 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 8:33
66 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 10:21
67 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 11:06
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:05
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:27
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:51
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 12:56
72 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 15:10
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 15:46
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 21:48
75 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 28 พฤศจิกายน 2559 22:24
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 8:29
77 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 8:44
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:10
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:30
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:49
81 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 10:55
82 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 11:45
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 11:50
84 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 12:51
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:46
86 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 13:54
87 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:04
88 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย - ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 14:41
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:35
90 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 15:52
91 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:24
92 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:41
93 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 16:54
94 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 18:19
95 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 18:53
96 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 20:51
97 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 22:50
98 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 29 พฤศจิกายน 2559 23:09
99 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 7:35
100 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 8:22
101 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 8:58
102 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:19
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 9:41
104 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:11
105 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:46
106 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 10:59
107 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 11:25
108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 11:56
109 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:03
110 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:17
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 13:42
112 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:06
113 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 14:26
114 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:03
115 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:36
116 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 15:53
117 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:02
118 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:05
119 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:18
120 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:43
121 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 16:50
122 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:33
123 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:33
124 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:43
125 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 17:51
126 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:09
127 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:14
128 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:16
129 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:23
130 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 18:54
131 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:01
132 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:43
133 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:50
134 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:54
135 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 19:56
136 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:05
137 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:06
138 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:22
139 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:24
140 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:53
141 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 20:56
142 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:13
143 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:14
144 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 21:49
145 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2559 23:28
146 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 0:51
147 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 8:00
148 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 10:44
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 12:34
150 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 16:34
151 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 19:38
152 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 1 ธันวาคม 2559 23:10
153 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 2 ธันวาคม 2559 13:45
154 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ แพร่ ส่งรายงานแล้ว 3 ธันวาคม 2559 10:16
155 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 3 ธันวาคม 2559 13:47
156 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 8:53
157 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 9:56
158 สถาบันกันตนา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 6 ธันวาคม 2559 11:29
159 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 13 ธันวาคม 2559 14:54
160 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 14 ธันวาคม 2559 13:32
161 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 16 ธันวาคม 2559 10:01
162 สถาบันการพลศึกษา - ส่งรายงานแล้ว 18 ธันวาคม 2559 12:44
163 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 20 ธันวาคม 2559 11:55
164 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ส่งรายงานแล้ว 21 ธันวาคม 2559 11:23
165 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 23 ธันวาคม 2559 10:40
166 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 26 ธันวาคม 2559 12:21
167 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 29 ธันวาคม 2559 17:09
168 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2559 15:58
169 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 ธันวาคม 2559 22:26
170 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 4 มกราคม 2560 16:44
171 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 6 มกราคม 2560 21:27
172 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ส่งรายงานแล้ว 9 มกราคม 2560 11:03
173 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 16 มกราคม 2560 15:45
174 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 21 มกราคม 2560 16:15
175 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 31 มกราคม 2560 13:02
176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 17 กุมภาพันธ์ 2560 7:46
177 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 9 มีนาคม 2560 10:23
178 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ส่งรายงานแล้ว 5 เมษายน 2560 12:06
179 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 13 เมษายน 2560 9:07
180 สถาบันการบินพลเรือน - ส่งรายงานแล้ว 28 เมษายน 2560 8:55
181 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ส่งรายงานแล้ว 1 พฤษภาคม 2560 14:31
182 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 1 พฤษภาคม 2560 14:58
183 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 12 พฤษภาคม 2560 13:45
184 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ส่งรายงานแล้ว 29 มิถุนายน 2560 9:19
185 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 5 กรกฎาคม 2560 13:43
186 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ส่งรายงานแล้ว 14 กรกฎาคม 2560 9:03
187 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 14 กรกฎาคม 2560 18:11
188 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 8 กันยายน 2560 15:00
189 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2560 9:30
190 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานแล้ว 15 พฤศจิกายน 2560 9:35