ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/12/2558
2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 24/8/2559
3 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค - ยืนยันแล้ว 31/8/2559
4 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/9/2559
5 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/9/2559
6 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 22/9/2559
7 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ยืนยันแล้ว 23/9/2559
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/9/2559
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ยืนยันแล้ว 27/9/2559
10 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2559
11 มหาวิทยาลัยนานา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2559
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ยืนยันแล้ว 29/9/2559
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/9/2559
14 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/10/2559
15 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 4/10/2559
16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/10/2559
17 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 7/10/2559
18 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก ยืนยันแล้ว 8/10/2559
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/10/2559
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ยืนยันแล้ว 31/10/2559
21 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 31/10/2559
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 1/11/2559
23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 1/11/2559
24 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 2/11/2559
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/11/2559
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/11/2559
27 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 3/11/2559
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 5/11/2559
29 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 6/11/2559
30 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ยืนยันแล้ว 7/11/2559
31 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 7/11/2559
32 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 9/11/2559
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว 9/11/2559
34 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 9/11/2559
35 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 10/11/2559
36 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ยืนยันแล้ว 11/11/2559
37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 17/11/2559
38 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 18/11/2559
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 18/11/2559
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 18/11/2559
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 21/11/2559
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว 21/11/2559
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 21/11/2559
44 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 22/11/2559
45 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 22/11/2559
46 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/11/2559
47 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/11/2559
48 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/11/2559
49 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยืนยันแล้ว 23/11/2559
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ยืนยันแล้ว 23/11/2559
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 24/11/2559
52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 24/11/2559
53 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 24/11/2559
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ยืนยันแล้ว 24/11/2559
55 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ยืนยันแล้ว 24/11/2559
56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/11/2559
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว 24/11/2559
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว 25/11/2559
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 25/11/2559
60 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 25/11/2559
61 สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/11/2559
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 26/11/2559
63 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 27/11/2559
64 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 27/11/2559
65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 28/11/2559
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 28/11/2559
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ยืนยันแล้ว 28/11/2559
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 28/11/2559
69 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 28/11/2559
70 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 28/11/2559
71 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/11/2559
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว 28/11/2559
73 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 28/11/2559
74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
77 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว 29/11/2559
78 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2559
80 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
81 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 29/11/2559
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ยืนยันแล้ว 29/11/2559
83 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
84 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
85 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 29/11/2559
86 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
87 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
88 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ยืนยันแล้ว 29/11/2559
90 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2559
92 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
93 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
94 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ยืนยันแล้ว 29/11/2559
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2559
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ยืนยันแล้ว 29/11/2559
97 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2559
98 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/11/2559
99 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
100 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว 29/11/2559
101 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
102 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/11/2559
103 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ยืนยันแล้ว 30/11/2559
104 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
105 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
107 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
108 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
109 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/11/2559
110 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยืนยันแล้ว 30/11/2559
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว 30/11/2559
112 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - ยืนยันแล้ว 30/11/2559
113 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
114 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/11/2559
115 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
116 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ยืนยันแล้ว 30/11/2559
117 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
118 สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
119 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/11/2559
120 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
121 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
122 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
123 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 30/11/2559
124 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/11/2559
125 สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง ยืนยันแล้ว 30/11/2559
126 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
127 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/11/2559
128 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 30/11/2559
129 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/11/2559
130 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
132 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 30/11/2559
133 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
134 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
135 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ยืนยันแล้ว 30/11/2559
136 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/11/2559
137 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 30/11/2559
138 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
139 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย - ยืนยันแล้ว 30/11/2559
140 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
141 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ยืนยันแล้ว 30/11/2559
142 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/11/2559
143 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว 30/11/2559
144 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 1/12/2559
145 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 1/12/2559
146 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 1/12/2559
147 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 1/12/2559
148 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ยืนยันแล้ว 1/12/2559
149 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ยืนยันแล้ว 2/12/2559
150 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 2/12/2559
151 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ แพร่ ยืนยันแล้ว 3/12/2559
152 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 3/12/2559
153 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 6/12/2559
154 สถาบันกันตนา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 6/12/2559
155 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 6/12/2559
156 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 14/12/2559
157 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/12/2559
158 สถาบันการพลศึกษา - ยืนยันแล้ว 16/12/2559
159 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 17/12/2559
160 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 19/12/2559
161 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ยืนยันแล้ว 21/12/2559
162 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 23/12/2559
163 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 26/12/2559
164 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/12/2559
165 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 30/12/2559
166 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 4/1/2560
167 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 16/1/2560
168 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 21/1/2560
169 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 31/1/2560
170 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/2/2560
171 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 7/2/2560
172 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/3/2560
173 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ยืนยันแล้ว 5/4/2560
174 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 5/4/2560
175 สถาบันการบินพลเรือน - ยืนยันแล้ว 20/4/2560
176 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/4/2560
177 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 29/4/2560
178 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 12/5/2560
179 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ยืนยันแล้ว 14/7/2560
180 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 14/7/2560
181 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 27/9/2560
182 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 15/11/2560