ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 6/8/2556
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ยืนยันแล้ว 9/8/2556
3 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 8/9/2556
4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/9/2556
5 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/9/2556
6 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 16/9/2556
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 17/9/2556
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 18/9/2556
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 20/9/2556
10 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 22/9/2556
11 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 23/9/2556
12 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 23/9/2556
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/9/2556
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/9/2556
15 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/9/2556
16 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/9/2556
17 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2556
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 25/9/2556
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2556
20 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 25/9/2556
21 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2556
22 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาล - ยืนยันแล้ว 25/9/2556
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ยืนยันแล้ว 25/9/2556
24 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 25/9/2556
25 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2556
26 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 25/9/2556
27 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/9/2556
28 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 26/9/2556
29 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 26/9/2556
30 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 26/9/2556
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว 26/9/2556
32 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/9/2556
33 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/9/2556
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/9/2556
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ยืนยันแล้ว 26/9/2556
36 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2556
37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ยืนยันแล้ว 27/9/2556
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว 27/9/2556
39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ยืนยันแล้ว 27/9/2556
40 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว 27/9/2556
41 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 27/9/2556
42 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 27/9/2556
43 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 27/9/2556
44 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2556
45 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ยืนยันแล้ว 27/9/2556
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ยืนยันแล้ว 27/9/2556
47 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 27/9/2556
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว 27/9/2556
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 27/9/2556
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ยืนยันแล้ว 27/9/2556
51 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ยืนยันแล้ว 27/9/2556
52 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ยืนยันแล้ว 28/9/2556
53 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2556
54 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2556
55 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว 28/9/2556
56 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2556
57 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 28/9/2556
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 28/9/2556
59 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2556
60 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 28/9/2556
61 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2556
62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 29/9/2556
63 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2556
64 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2556
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว 29/9/2556
66 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 29/9/2556
67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 29/9/2556
68 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 29/9/2556
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ยืนยันแล้ว 29/9/2556
70 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 29/9/2556
71 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 29/9/2556
72 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 29/9/2556
73 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ยืนยันแล้ว 29/9/2556
74 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ยืนยันแล้ว 29/9/2556
75 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 29/9/2556
76 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 29/9/2556
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
78 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
79 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
80 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/9/2556
81 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/9/2556
85 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย ยืนยันแล้ว 30/9/2556
86 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
87 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
88 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
89 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/9/2556
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ยืนยันแล้ว 30/9/2556
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
92 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
93 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
94 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
95 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ยืนยันแล้ว 30/9/2556
96 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
97 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/9/2556
100 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
101 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
102 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
103 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
104 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 30/9/2556
106 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/9/2556
107 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
108 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 30/9/2556
109 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ยืนยันแล้ว 30/9/2556
111 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
112 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ยืนยันแล้ว 30/9/2556
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
114 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ชุมพร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
115 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
118 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ยืนยันแล้ว 30/9/2556
119 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
120 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 30/9/2556
121 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/9/2556
122 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
123 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
124 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
125 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
126 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ยืนยันแล้ว 30/9/2556
127 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/9/2556
128 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ยืนยันแล้ว 30/9/2556
129 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/9/2556
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
131 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
132 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
133 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
134 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
135 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
136 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
137 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
138 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง ยืนยันแล้ว 30/9/2556
139 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
140 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 30/9/2556
141 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
142 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว 30/9/2556
143 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
144 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยืนยันแล้ว 30/9/2556
145 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
146 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
147 วิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
148 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
149 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
150 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 30/9/2556
151 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
152 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 30/9/2556
153 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ยืนยันแล้ว 30/9/2556
154 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
155 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/9/2556
157 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
158 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ยืนยันแล้ว 30/9/2556
159 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
160 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2556
161 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2556
162 สถาบันกันตนา - ยืนยันแล้ว 30/9/2556
163 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ยะลา ยืนยันแล้ว 30/9/2556
164 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ - ยืนยันแล้ว 1/10/2556
165 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ยืนยันแล้ว 1/10/2556
166 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/10/2556
167 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 1/10/2556
168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ยืนยันแล้ว 1/10/2556
169 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 1/10/2556
170 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 1/10/2556
171 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 2/10/2556
172 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ตาก ยืนยันแล้ว 2/10/2556
173 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว 2/10/2556
174 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 2/10/2556
175 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 3/10/2556
176 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว 3/10/2556
177 สถาบันการพลศึกษา - ยืนยันแล้ว 4/10/2556
178 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยืนยันแล้ว 4/10/2556
179 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 4/10/2556
180 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 8/10/2556
181 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - ยืนยันแล้ว 8/10/2556
182 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว 8/10/2556
183 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 13/10/2556
184 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ยืนยันแล้ว 29/10/2556
185 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 4/11/2556
186 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 4/11/2556
187 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/11/2556
188 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 28/11/2556
189 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/11/2556
190 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 4/12/2556
191 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ยืนยันแล้ว 12/12/2556
192 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 19/12/2556
193 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 10/1/2557
194 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/2/2557
195 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 6/3/2557
196 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/4/2557
197 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 12/5/2557
198 มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี ยืนยันแล้ว 2/6/2557
199 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ยืนยันแล้ว 5/6/2557
200 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 21/6/2557
201 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 25/9/2557
202 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2557
203 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 7/10/2557
204 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ - ยืนยันแล้ว 21/1/2558