ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 10 มกราคม 2555 9:52
2 สถาบันการพลศึกษา - ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 16 มกราคม 2555 20:29
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 18 กันยายน 2555 9:02
4 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 27 กันยายน 2555 9:51
5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 27 กันยายน 2555 15:28
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 27 กันยายน 2555 17:34
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 0:00
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 2:33
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 9:46
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 11:31
11 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 11:31
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 15:33
13 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 16:04
14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 16:14
15 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 19:32
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 20:17
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 กันยายน 2555 20:59
18 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 10:07
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 11:56
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 15:11
21 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 15:16
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 16:27
23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 16:39
24 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 17:43
25 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 18:26
26 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ชุมพร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 18:28
27 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 19:00
28 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 19:14
29 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ตรัง ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 19:32
30 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 19:35
31 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 19:36
32 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 20:14
33 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 29 กันยายน 2555 21:00
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 10:15
35 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 10:45
36 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 10:46
37 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 10:46
38 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 11:57
39 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 11:58
40 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ลำปาง ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 11:59
41 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 12:00
42 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 12:01
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 13:33
44 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 13:34
45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 14:30
46 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 14:40
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 14:40
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 19:33
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 22:00
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 22:07
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 30 กันยายน 2555 22:31
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 1 ตุลาคม 2555 10:45
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 1 ตุลาคม 2555 15:38
54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 4 ตุลาคม 2555 8:44
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 4 ตุลาคม 2555 16:42
56 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 5 ตุลาคม 2555 9:58
57 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 5 ตุลาคม 2555 16:49
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 9 ตุลาคม 2555 3:42
59 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 16 ตุลาคม 2555 13:08
60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 5 พฤศจิกายน 2555 13:40
61 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 13 มกราคม 2556 14:28
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 14 มกราคม 2556 0:00
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 15 มกราคม 2556 14:44
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 23 มกราคม 2556 11:33
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 28 มกราคม 2556 16:18
66 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานและ Approve จาก สกอ. แล้ว 19 กุมภาพันธ์ 2556 17:01
67 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 7 กันยายน 2555 8:29
68 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ส่งรายงานแล้ว 18 กันยายน 2555 14:28
69 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 20 กันยายน 2555 16:31
70 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 20 กันยายน 2555 17:13
71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 21 กันยายน 2555 9:38
72 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 22 กันยายน 2555 12:04
73 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 23 กันยายน 2555 17:42
74 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 24 กันยายน 2555 13:36
75 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 24 กันยายน 2555 15:50
76 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 25 กันยายน 2555 8:55
77 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 25 กันยายน 2555 9:21
78 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 25 กันยายน 2555 15:38
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 25 กันยายน 2555 16:14
80 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 26 กันยายน 2555 21:36
81 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2555 11:50
82 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2555 15:14
83 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2555 15:33
84 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 27 กันยายน 2555 16:59
85 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 8:48
86 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 9:02
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 10:33
88 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 11:05
89 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 11:16
90 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 11:46
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 12:57
92 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาล - ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 13:09
93 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 13:12
94 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 14:25
95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 14:31
96 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 15:21
97 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 15:41
98 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 15:42
99 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 15:48
100 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 15:51
101 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 16:06
102 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 16:07
103 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 16:30
104 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 16:59
105 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 17:06
106 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 17:09
107 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 18:43
108 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 19:53
109 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 20:05
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 20:55
111 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 22:39
112 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 28 กันยายน 2555 23:10
113 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 8:11
114 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 8:49
115 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 10:07
116 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 10:47
117 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 12:30
118 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 14:13
119 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 14:41
120 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 15:03
121 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ส่งรายงานแล้ว 29 กันยายน 2555 23:14
122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 7:46
123 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 8:35
124 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 9:34
125 สถาบันกันตนา - ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 10:08
126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 10:30
127 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 11:15
128 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 11:28
129 วิทยาลัยนาฏศิลป กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 13:15
130 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 13:32
131 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 14:06
132 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 14:41
133 วิทยาลัยนาฏศิลป จันทบุรี จันทบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 14:42
134 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 14:59
135 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 14:59
136 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 15:09
137 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 15:11
138 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 15:24
139 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 16:15
140 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 16:20
141 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 16:23
142 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 16:26
143 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 17:45
144 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 18:01
145 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 18:59
146 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 19:33
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 20:30
148 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 20:42
149 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 21:23
150 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 22:21
151 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 22:37
152 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 22:55
153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 22:58
154 วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 23:54
155 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ส่งรายงานแล้ว 30 กันยายน 2555 23:55
156 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 0:02
157 วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 1:19
158 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 7:58
159 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 8:36
160 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 10:46
161 วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย สุโขทัย ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 11:31
162 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 12:15
163 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 13:24
164 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 13:33
165 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 14:10
166 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 14:47
167 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 15:43
168 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 15:55
169 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 16:43
170 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 16:44
171 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 18:25
172 วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทอง อ่างทอง ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 19:44
173 วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ส่งรายงานแล้ว 1 ตุลาคม 2555 21:28
174 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2555 10:37
175 วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2555 11:07
176 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2555 11:20
177 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2555 15:01
178 วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2555 16:30
179 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 2 ตุลาคม 2555 16:37
180 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ส่งรายงานแล้ว 3 ตุลาคม 2555 15:31
181 วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี ลพบุรี ส่งรายงานแล้ว 3 ตุลาคม 2555 15:32
182 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ตาก ส่งรายงานแล้ว 4 ตุลาคม 2555 15:46
183 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ - ส่งรายงานแล้ว 4 ตุลาคม 2555 15:48
184 วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ เชียงใหม่ ส่งรายงานแล้ว 6 ตุลาคม 2555 10:42
185 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 6 ตุลาคม 2555 21:29
186 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 8 ตุลาคม 2555 10:00
187 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ส่งรายงานแล้ว 10 ตุลาคม 2555 16:16
188 วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 12 ตุลาคม 2555 11:59
189 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ส่งรายงานแล้ว 17 ตุลาคม 2555 14:38
190 วิทยาลัยนาฏศิลป - ส่งรายงานแล้ว 17 ตุลาคม 2555 15:17
191 วิทยาลัยนาฏศิลป นครราชสีมา นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 19 ตุลาคม 2555 20:53
192 วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง พัทลุง ส่งรายงานแล้ว 22 ตุลาคม 2555 14:41
193 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - ส่งรายงานแล้ว 24 ตุลาคม 2555 7:44
194 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ส่งรายงานแล้ว 24 ตุลาคม 2555 10:02
195 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ส่งรายงานแล้ว 25 ตุลาคม 2555 13:24
196 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ - ส่งรายงานแล้ว 29 ตุลาคม 2555 18:23
197 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 31 ตุลาคม 2555 16:26
198 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 5 พฤศจิกายน 2555 8:38
199 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ส่งรายงานแล้ว 5 พฤศจิกายน 2555 9:17
200 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 12 พฤศจิกายน 2555 16:15
201 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 14 พฤศจิกายน 2555 14:41
202 วิทยาลัยราชพฤกษ์ สมุทรปราการ ส่งรายงานแล้ว 20 พฤศจิกายน 2555 14:43
203 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 27 พฤศจิกายน 2555 9:04
204 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ส่งรายงานแล้ว 30 พฤศจิกายน 2555 23:09
205 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ส่งรายงานแล้ว 14 มกราคม 2556 11:55
206 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 15 มกราคม 2556 13:46
207 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 15 มกราคม 2556 20:01
208 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ส่งรายงานแล้ว 16 มกราคม 2556 15:32
209 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ส่งรายงานแล้ว 23 มกราคม 2556 10:04
210 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ส่งรายงานแล้ว 29 มกราคม 2556 14:51
211 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ส่งรายงานแล้ว 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:08
212 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 30 กรกฎาคม 2556 16:37
213 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ส่งรายงานแล้ว 19 สิงหาคม 2556 14:14
214 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ส่งรายงานแล้ว 30 สิงหาคม 2556 11:08
215 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ส่งรายงานแล้ว 12 ธันวาคม 2556 13:11