ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 7/9/2555
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 18/9/2555
3 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 19/9/2555
4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 20/9/2555
5 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 20/9/2555
6 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 20/9/2555
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 20/9/2555
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 20/9/2555
9 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 22/9/2555
10 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 23/9/2555
11 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 24/9/2555
12 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/9/2555
13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 24/9/2555
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 24/9/2555
15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ยืนยันแล้ว 25/9/2555
16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 25/9/2555
17 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาล - ยืนยันแล้ว 25/9/2555
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 25/9/2555
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 26/9/2555
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 26/9/2555
21 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 26/9/2555
22 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2555
23 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ยืนยันแล้ว 27/9/2555
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ยืนยันแล้ว 27/9/2555
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว 27/9/2555
26 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 27/9/2555
27 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ยืนยันแล้ว 27/9/2555
28 มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 27/9/2555
29 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2555
30 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2555
31 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2555
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว 27/9/2555
33 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2555
34 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 27/9/2555
35 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2555
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2555
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2555
38 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2555
39 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2555
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ยืนยันแล้ว 28/9/2555
41 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ยืนยันแล้ว 28/9/2555
42 วิทยาลัยราชพฤกษ์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 28/9/2555
43 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 28/9/2555
44 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 28/9/2555
45 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2555
46 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2555
47 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2555
48 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 28/9/2555
49 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2555
50 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 28/9/2555
51 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 28/9/2555
52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2555
53 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2555
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 28/9/2555
55 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 28/9/2555
56 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 28/9/2555
57 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2555
58 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 28/9/2555
59 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 28/9/2555
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ยืนยันแล้ว 28/9/2555
61 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยืนยันแล้ว 28/9/2555
62 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 28/9/2555
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว 28/9/2555
64 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 28/9/2555
65 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ยืนยันแล้ว 28/9/2555
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2555
67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2555
68 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 29/9/2555
69 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2555
70 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 29/9/2555
71 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 29/9/2555
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว 29/9/2555
73 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 29/9/2555
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 29/9/2555
75 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ชุมพร ยืนยันแล้ว 29/9/2555
76 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 29/9/2555
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 29/9/2555
78 วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 29/9/2555
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 29/9/2555
80 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2555
81 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2555
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 29/9/2555
83 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ยืนยันแล้ว 29/9/2555
84 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 29/9/2555
85 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง ยืนยันแล้ว 29/9/2555
86 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 29/9/2555
87 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 29/9/2555
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ยืนยันแล้ว 29/9/2555
89 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว 30/9/2555
90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ยืนยันแล้ว 30/9/2555
91 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ยืนยันแล้ว 30/9/2555
92 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
93 สถาบันกันตนา - ยืนยันแล้ว 30/9/2555
94 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 30/9/2555
95 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 30/9/2555
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ยืนยันแล้ว 30/9/2555
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
98 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 30/9/2555
99 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
100 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/9/2555
101 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ ยืนยันแล้ว 30/9/2555
102 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
103 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
104 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
105 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/9/2555
106 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว 30/9/2555
107 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
108 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2555
109 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ยืนยันแล้ว 30/9/2555
110 วิทยาลัยนาฏศิลป กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว 30/9/2555
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ยืนยันแล้ว 30/9/2555
112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
113 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
114 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
115 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/9/2555
116 วิทยาลัยนาฏศิลป จันทบุรี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
117 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 30/9/2555
118 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/9/2555
119 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
120 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
121 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
122 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ยืนยันแล้ว 30/9/2555
123 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/9/2555
124 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว 30/9/2555
125 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/9/2555
126 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 30/9/2555
127 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 30/9/2555
128 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
129 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 30/9/2555
130 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
132 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 30/9/2555
133 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2555
134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
135 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
136 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ยืนยันแล้ว 30/9/2555
137 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2555
138 วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2555
139 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว 30/9/2555
140 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2555
141 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 1/10/2555
142 วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 1/10/2555
143 วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว 1/10/2555
144 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ยืนยันแล้ว 1/10/2555
145 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 1/10/2555
146 วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย สุโขทัย ยืนยันแล้ว 1/10/2555
147 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว 1/10/2555
148 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 1/10/2555
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/10/2555
150 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/10/2555
151 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/10/2555
152 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 1/10/2555
153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/10/2555
154 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - ยืนยันแล้ว 1/10/2555
155 วิทยาลัยนาฏศิลป อ่างทอง อ่างทอง ยืนยันแล้ว 1/10/2555
156 วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ยืนยันแล้ว 1/10/2555
157 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 1/10/2555
158 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 2/10/2555
159 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 2/10/2555
160 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ - ยืนยันแล้ว 2/10/2555
161 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 2/10/2555
162 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ยืนยันแล้ว 3/10/2555
163 วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี ลพบุรี ยืนยันแล้ว 3/10/2555
164 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยืนยันแล้ว 3/10/2555
165 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ตาก ยืนยันแล้ว 4/10/2555
166 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 4/10/2555
167 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 5/10/2555
168 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 5/10/2555
169 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 5/10/2555
170 วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 6/10/2555
171 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 8/10/2555
172 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ยืนยันแล้ว 9/10/2555
173 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ยืนยันแล้ว 10/10/2555
174 วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 12/10/2555
175 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/10/2555
176 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 16/10/2555
177 วิทยาลัยนาฏศิลป - ยืนยันแล้ว 17/10/2555
178 วิทยาลัยนาฏศิลป นครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 19/10/2555
179 วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง พัทลุง ยืนยันแล้ว 22/10/2555
180 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ยืนยันแล้ว 24/10/2555
181 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 25/10/2555
182 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ - ยืนยันแล้ว 29/10/2555
183 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 31/10/2555
184 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 2/11/2555
185 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว 2/11/2555
186 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ยืนยันแล้ว 5/11/2555
187 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 12/11/2555
188 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 14/11/2555
189 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 16/11/2555
190 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 19/11/2555
191 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 21/11/2555
192 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 26/11/2555
193 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/11/2555
194 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 13/12/2555
195 สถาบันการพลศึกษา - ยืนยันแล้ว 13/1/2556
196 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 13/1/2556
197 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 14/1/2556
198 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ยืนยันแล้ว 14/1/2556
199 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 15/1/2556
200 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 15/1/2556
201 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 23/1/2556
202 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 23/1/2556
203 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ยืนยันแล้ว 28/1/2556
204 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 29/1/2556
205 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ยืนยันแล้ว 30/1/2556
206 มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี ยืนยันแล้ว 25/6/2556
207 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/7/2556
208 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 10/8/2556
209 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 19/8/2556
210 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 30/8/2556
211 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 9/1/2557