ปีการศึกษา :
Skip Navigation Links
Excel Export  
ลำดับที่ ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อจังหวัด สถานะ วันที่ส่งรายงาน
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ยืนยันแล้ว 25/8/2554
2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ยืนยันแล้ว 14/9/2554
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 20/9/2554
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สระบุรี ยืนยันแล้ว 21/9/2554
5 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 21/9/2554
6 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 22/9/2554
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 23/9/2554
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 23/9/2554
9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท ยืนยันแล้ว 23/9/2554
10 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 23/9/2554
11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 23/9/2554
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - ยืนยันแล้ว 26/9/2554
13 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2554
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 27/9/2554
15 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ยืนยันแล้ว 27/9/2554
16 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 27/9/2554
17 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี นนทบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2554
18 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2554
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 28/9/2554
20 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2554
21 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาล - ยืนยันแล้ว 28/9/2554
22 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/9/2554
23 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ - ยืนยันแล้ว 28/9/2554
24 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 28/9/2554
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 28/9/2554
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ยืนยันแล้ว 28/9/2554
27 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2554
28 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 29/9/2554
29 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 29/9/2554
30 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2554
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 29/9/2554
32 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 29/9/2554
33 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นครนายก ยืนยันแล้ว 30/9/2554
34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2554
35 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/9/2554
36 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 30/9/2554
37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ราชบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2554
38 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2554
39 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 30/9/2554
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2554
41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สงขลา ยืนยันแล้ว 30/9/2554
42 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 30/9/2554
43 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2554
44 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู ยืนยันแล้ว 30/9/2554
45 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2554
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 30/9/2554
47 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2554
48 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2554
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2554
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2554
51 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ยืนยันแล้ว 30/9/2554
52 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 30/9/2554
53 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 30/9/2554
54 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 30/9/2554
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ยืนยันแล้ว 30/9/2554
56 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/9/2554
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ยืนยันแล้ว 30/9/2554
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 1/10/2554
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ยืนยันแล้ว 1/10/2554
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ยืนยันแล้ว 3/10/2554
61 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 3/10/2554
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี ยืนยันแล้ว 3/10/2554
63 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ยืนยันแล้ว 4/10/2554
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ยืนยันแล้ว 4/10/2554
65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - ยืนยันแล้ว 5/10/2554
66 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/10/2554
67 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 5/10/2554
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - ยืนยันแล้ว 6/10/2554
69 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 6/10/2554
70 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 6/10/2554
71 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 6/10/2554
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา ยืนยันแล้ว 6/10/2554
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 7/10/2554
74 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 7/10/2554
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 7/10/2554
76 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 10/10/2554
77 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 10/10/2554
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 10/10/2554
79 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ยืนยันแล้ว 11/10/2554
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 12/10/2554
81 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 12/10/2554
82 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 14/10/2554
83 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ยืนยันแล้ว 17/10/2554
84 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา ยืนยันแล้ว 18/10/2554
85 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 19/10/2554
86 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 26/10/2554
87 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 26/10/2554
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย ยืนยันแล้ว 30/10/2554
89 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 2/11/2554
90 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ตาก ยืนยันแล้ว 6/11/2554
91 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 9/11/2554
92 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 10/11/2554
93 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ยืนยันแล้ว 10/11/2554
94 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 11/11/2554
95 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 14/11/2554
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ยืนยันแล้ว 14/11/2554
97 มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม ยืนยันแล้ว 16/11/2554
98 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 16/11/2554
99 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 28/11/2554
100 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 28/11/2554
101 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก - ยืนยันแล้ว 28/11/2554
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 29/11/2554
103 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 6/12/2554
104 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 7/12/2554
105 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 9/12/2554
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 9/12/2554
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ยืนยันแล้ว 15/12/2554
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - ยืนยันแล้ว 16/12/2554
109 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ยืนยันแล้ว 18/12/2554
110 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 21/12/2554
111 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 22/12/2554
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - ยืนยันแล้ว 23/12/2554
113 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ - ยืนยันแล้ว 23/12/2554
114 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ยืนยันแล้ว 27/12/2554
115 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 28/12/2554
116 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/12/2554
117 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 28/12/2554
118 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 29/12/2554
119 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยืนยันแล้ว 29/12/2554
120 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 29/12/2554
121 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอนแก่น ยืนยันแล้ว 29/12/2554
122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 29/12/2554
123 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/12/2554
124 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ สงขลา ยืนยันแล้ว 30/12/2554
125 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ยืนยันแล้ว 30/12/2554
126 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 30/12/2554
127 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/12/2554
128 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 30/12/2554
129 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 30/12/2554
130 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/12/2554
131 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ยืนยันแล้ว 30/12/2554
132 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 30/12/2554
133 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 30/12/2554
134 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร ยืนยันแล้ว 30/12/2554
135 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/12/2554
136 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/1/2555
137 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 6/1/2555
138 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี ยืนยันแล้ว 6/1/2555
139 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ ยืนยันแล้ว 6/1/2555
140 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ชุมพร ยืนยันแล้ว 6/1/2555
141 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 6/1/2555
142 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ตรัง ยืนยันแล้ว 6/1/2555
143 สถาบันการพลศึกษา - ยืนยันแล้ว 6/1/2555
144 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ ยืนยันแล้ว 6/1/2555
145 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว 6/1/2555
146 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม ยืนยันแล้ว 6/1/2555
147 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยะลา ยืนยันแล้ว 6/1/2555
148 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ลำปาง ยืนยันแล้ว 6/1/2555
149 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 6/1/2555
150 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยืนยันแล้ว 6/1/2555
151 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย ยืนยันแล้ว 6/1/2555
152 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยืนยันแล้ว 6/1/2555
153 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง ยืนยันแล้ว 6/1/2555
154 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี ยืนยันแล้ว 6/1/2555
155 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ - ยืนยันแล้ว 10/1/2555
156 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ยืนยันแล้ว 11/1/2555
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ยืนยันแล้ว 26/1/2555
158 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 28/1/2555
159 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 31/1/2555
160 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 8/2/2555
161 วิทยาลัยราชพฤกษ์ สมุทรปราการ ยืนยันแล้ว 14/2/2555
162 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีษะเกษ ยืนยันแล้ว 24/2/2555
163 วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ยืนยันแล้ว 28/2/2555
164 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 29/2/2555
165 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - ยืนยันแล้ว 1/3/2555
166 วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 5/3/2555
167 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 11/3/2555
168 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ยืนยันแล้ว 12/3/2555
169 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ยืนยันแล้ว 14/3/2555
170 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยืนยันแล้ว 14/3/2555
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต ยืนยันแล้ว 15/3/2555
172 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ยืนยันแล้ว 16/3/2555
173 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 16/3/2555
174 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยืนยันแล้ว 16/3/2555
175 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ยืนยันแล้ว 19/3/2555
176 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ยืนยันแล้ว 19/3/2555
177 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 20/3/2555
178 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ยืนยันแล้ว 20/3/2555
179 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส ยืนยันแล้ว 22/3/2555
180 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 22/3/2555
181 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 22/3/2555
182 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/3/2555
183 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย ยืนยันแล้ว 29/3/2555
184 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ยืนยันแล้ว 30/3/2555
185 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ยืนยันแล้ว 31/3/2555
186 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 5/4/2555
187 วิทยาลัยตาปี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 5/4/2555
188 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ระยอง ยืนยันแล้ว 26/5/2555
189 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 30/5/2555
190 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี ยืนยันแล้ว 6/7/2555
191 มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี ยืนยันแล้ว 8/7/2555
192 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 20/9/2555
193 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ยืนยันแล้ว 27/9/2555
194 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2555
195 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ยืนยันแล้ว 29/9/2555